Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Przyroda > Rezerwaty przyrody > Rezerwat przyrody "Sławieńskie Dęby"

Rezerwat przyrody "Sławieńskie Dęby"

Typ: leśny

Lokalizacja: gm. Sławno

Powierzchnia: 34,31 ha

Data utworzenia: 15 luty 1988 r.

Rezerwat przyrody obejmuje obszar lasu o powierzchni 34,31 ha w Nadleśnictwie Sławno. Głównymi przedmiotami ochrony są naturalne biocenozy żyznych lasów liściastych: grądu gwiazdnicowego (Stellario - Carpinetum), łęgu wiązowo-jesionowego (Ficario-Ulmetum), łęgu jesinowo-olszowego (Circaeo-Alnetum) i olszyny bagiennej (Ribo nigri-Alnetum), a także okazy chronionych, wymierających i rzadkich gatunków roślin, pomnikowe okazy drzew oraz fauna płazów, ptaków i ssaków owadożernych. Pierwotnym celem ochrony było zachowanie fragmentu grądu o charakterze naturalnym z licznymi pomnikowymi dębami. Obecnie cel ochrony poszerzono o: zachowanie charakterystycznej struktury florystycznej i bujności runa leśnego, zachowanie gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem, utrzymanie nisz ekologicznych, kryjówek i miejsc rozrodu fauny płazów, ptaków i drobnych ssaków. Dopuszcza się możliwość przebywania na terenie rezerwatu przyrody tylko w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Uprawianie turystyki pieszej ograniczyć tylko do miejsc i szlaków biegnących po obrzeżach rezerwatu.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 17 października 2007 roku

Edytowano: 13 października 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940