Pomorze Pomerania Pommern

 

Strona główna > Przyroda > Obszary Natura 2000 > Obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska

Obszar Natura 2000 Ostoja Słowińska

Lokalizacja: gm. Łeba, gm. Główczyce, gm. Smołdzino, gm. Ustka, gm. Wicko

Powierzchnia: 21.819,5 ha

Data utworzenia: 2008 rok

Typy siedlisk:

 • Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
 • Kidzina na brzegu morskim
 • Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
 • Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
 • Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
 • Nadmorskie wydmy szare
 • Nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)
 • Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
 • Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
 • Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
 • Jeziora lobeliowe
 • Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 • Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 • Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
 • Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
 • Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
 • Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
 • Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 • Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
 • Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
 • Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
 • Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
 • Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
 • Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
 • Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
 • Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zestawienie powierzchni wg kategorii ochronności:

Brak danych

Zestawienie powierzchni wg rodzaju użytkowania:

 • bagna - 4,00 %
 • grunty orne - 1,00 %
 • lasy iglaste - 11,00 %
 • lasy liściaste - 3,00 %
 • lasy mieszane - 6,00 %
 • łąki i pastwiska - 7,00 %
 • plaże, wydmy i piaski - 4,00 %
 • wody morskie - 34,00 %
 • zbiorniki wodne - 30,00 %

Zestawienie powierzchni wg rodzaju własności:

Brak danych

Ważniejsze gatunki zwierząt i roślin:

 • ptaki:
  Botaurus stellaris (bąk), Ciconia nigra (bocian czarny), Ciconia ciconia (bocian biały), Anser albifrons (gęś białoczelna), Mergus albellus (Mergellus albellus) (bielaczek), Milvus milvus (kania ruda), Haliaeetus albicilla (bielik), Circus aeruginosus (błotniak stawowy), Circus pygargus (błotniak łąkowy), Aquila pomarina (orlik krzykliwy), Aquila chrysaetos (orzeł przedni), Pandion haliaetus (rybołów), Crex crex (derkacz), Grus grus (żuraw), Sterna hirundo (rybitwa rzeczna), Sterna albifrons (rybitwa białoczelna), Chlidonias niger (rybitwa czarna), Bubo bubo (puchacz), Aegolius funereus (włochatka), Caprimulgus europaeus (lelek), Alcedo atthis (zimorodek), Dryocopus martius (dzięcioł czarny), Dendrocopos medius (dzięcioł średni), Lullula arborea (lerka), Anthus campestris (świergotek polny), Sylvia nisoria (jarzębatka), Ficedula parva (muchołówka mała), Lanius collurio (gąsiorek), Calidris alpina schinzii (biegus zmienny (schinzii)), Anser fabalis (gęś zbożowa), Anas penelope (świstun), Mergus merganser (nurogęś), Charadrius hiaticula (sieweczka obrożna), Calidris alpina (biegus zmienny), Larus fuscus (mewa żółtonoga), Larus argentatus (mewa srebrzysta), Regulus ignicapillus (zniczek), Certhia brachydactyla (pełzacz ogrodowy), Serinus serinus (kulczyk), Phalacrocorax carbo sinensis (kormoran czarny (sinensis))
 • ssaki:
  Castor fiber (bóbr europejski), Phocoena phocoena (morświn), Lutra lutra (wydra), Halichoerus grypus (foka szara), Neomys anomalus
 • płazyi gady:
  Triturus cristatus (traszka grzebieniasta), Bufo calamita, Coronella austriaca, Lacerta agilis, Vipera berus
 • ryby:
  Petromyzon marinus (minóg morski), Lampetra planeri (minóg strumieniowy), Lampetra fluviatilis (minóg rzeczny), Alosa fallax (parposz), Salmo salar (łosoś atlantycki), Aspius aspius (boleń), Rhodeus sericeus amarus (różanka), Misgurnus fossilis (piskorz), Cobitis taenia (koza), Pelecus cultratus (ciosa), Coregonus lavaretus
 • rośliny:
  Linaria loeselii (Linaria odora), Angelica archangelica, Carex arenaria, Carex limosa, Centaurium erythraea, Chimaphila umbellata, Convallaria majalis, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza traunsteineri, Daphne mezereum, Dianthus arenarius, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides, Dianthus superbus, Digitalis purpurea, Diphasium complanatum, Drosera anglica, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Epipactis atroruben, Epipactis helleborine, Epipactis palustris, Erica tetralix, Eriophorum gracile, Eryngium maritimum, Frangula alnus, Gagea spathacea, Galium odoratum, Glaux maritima, Goodyera repens, Hedera helix, Helichrysum arenarium, Hierochloe odorata, Hippophae rhamnoides, Isoetes lacustris, Isoetes setacea, Lathyrus palustris, Ledum palustre, Linnaea borealis, Listera cordata, Listera ovata, Littorella uniflora, Lonicera periclymenum, Lycopodiella innundata, Lycopodium annotinum, Lycopodium clavatum, Menyanthes trifoliata, Myrica gale, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphaea candida, Osmunda regalis, Platanthera bifolia, Polypodium vulgare, Ranunculus reptans, Rhynchospora fusca, Ribes nigrum, Rubus chamaemorus, Viburnum opulus, Zostera marina

Opis obszaru:

Obszar chroni krajobraz i różnorodność form morfologicznych obserwowanych na Mierzei Gardneńsko-Łebskiej, w tym unikatowe barchany nadmorskie (do 40 m npm, wędrujące w tempie 3-10 m rocznie), dwa największe słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Łącznie, w skład obszaru wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem.
W zagłębieniach międzywydmowych, zwanych polami deflacyjnymi, obserwowana jest pierwotna sukcesja roślinna, przebiegająca od inicjalnych zbiorowisk psammofilnych po bór bażynowy.

Autor: Grzegorz Chmielecki

Dodano: 8 listopada 2008 roku

Edytowano: 13 października 2020 roku

Pieniądz zastępczy

Logo iPomorze

Polecamy

Muzeum Auschwitz-Birkenau Katyń 1940